Nam Vo's Blog

Nhật ký cá nhân và chia sẻ chuyện nghề nghiệp

My mama always used to tell me: "If you can't find something to live for, you best find something to die for."

- Tupac Shakur, Resurrection, 1971-1996 -

Nam Vo
Startup Life

Nhật ký

Loading

Chuyện ngành

Loading
Taking Notes