Nam Vo's Blog

Nhật ký cá nhân và chia sẻ chuyện nghề nghiệp

Xin chào

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình với vai trò một Front-end Developer, tôi đã được tiếp xúc với nhiều khách hàng, hợp tác với nhiều bạn trẻ tài năng phối hợp với các cơ quan nhà nước để làm ra sản phẩm phục vụ người dân tại Saigon, Việt Nam.

Hãy liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ điều chi cần trao đổi!

Nam Vo
Startup Life

Nhật ký

Chuyện ngành

Taking Notes