Nam Vo

ApexCharts và MonoChrome

Ngày đăng

ApexCharts

Trong một số thư viện vẽ chart liên quan đến Angular như Highcharts, ngx-charts, Google Charts, PrimeNG,… thì ApexCharts cung cấp UI tối giản, cho phép chỉnh sửa và hiển thị dưới dạng SVG phù hợp với yêu cầu hiện tại.

Pie chart

Vấn đề phát sinh

Trong yêu cầu hiện tại, mình sẽ hiện Pie Chart có màu xanh dương và sắc thái sáng dần. Ta gọi theme này là Monochrome, tức là chỉ có 1 màu với các sắc thái khác nhau.

import { Component } from "@angular/core";
import { ApexChart, ApexTheme, NgApexchartsModule } from "ng-apexcharts";

interface ChartOptions {
 chart: ApexChart;
 labels: string[];
 series: number[];
 theme: ApexTheme;
}

@Component({
 standalone: true,
 selector: "app-root",
 imports: [NgApexchartsModule],
 template: `
  <apx-chart
   [chart]="options.chart"
   [labels]="options.labels"
   [series]="options.series"
   [theme]="options.theme"
  />
 `,
})
export class AppComponent {
 options: ChartOptions = {
  chart: {
   width: "500px",
   height: "500px",
   type: "pie",
  },
  labels: [
   "Monday",
   "Tuesday",
   "Wednesday",
   "Thursday",
   "Friday",
   "Saturday",
  ],
  series: [25, 15, 44, 55, 41, 17],
  theme: {
   monochrome: {
    enabled: true,
   },
  },
 };
}

Trong phần code trên, mình khai báo chart sẽ nằm trong một vùng giới hạn width=500pxheight=500px.

Pie chart

Tiếp theo, mình sửa label Wednesday thành Wednesday is a cute girl. She is so excited and funny. và cho ra kết quả.

Pie chart

Cái quái gì ta? Sao nó lại thành ra thế lày? Thử đổi lại text như cũ rồi bật DevTools lên coi thử.

Pie chart

Ờ ha… Mình nghĩ width=500px là phần chart, nhưng rất tiếc nó bao gồm luôn cả phần danh sách chú giải.

Tách phần chú giải ra khỏi chart

Để đảm bảo dù có thay đổi độ dài phần chú thích thì kích thước chart không đổi thì mình phải tự viết lại code chỗ đó. Phần listing thì dễ rồi, nhưng làm thế nào để lấy được màu của chú thích trùng với từng phần trong Pie chart ta??? Trước hết thì tắt phần Legend (chú giải) ở trong template.

@Component({
 standalone: true,
 selector: 'app-root',
 imports: [NgApexchartsModule],
 template: `
  <apx-chart
   [chart]="options.chart"
   [legend]="options.legend"
   [series]="options.series"
   [theme]="options.theme"
  />
 `,
})

Và trong ChartOptions.

options: ChartOptions = {
 // ...
 legend: {
  show: false,
 },
 // ...
};

Shade và Tint

Theo định nghĩa, ta sẽ giải thích về shade và tint như sau:

 • Tint - làm một màu nào đó sáng (nhạt) hơn bằng cách pha thêm màu trắng.
 • Shade - làm một màu nào đó tối (đậm) hơn bằng cách pha thêm màu đen.

Shade - Tint

Như vậy, để tạo ra được chú giải ở danh sách ta phải tạo được dải màu bằng cách áp dụng Tint theo tỉ lệ nào đó. Đục code tí xem lào!

Dựa vào config monochrome.enabled=true, mình đã tìm được chỗ khai báo tại đây.

if (w.config.theme.monochrome.enabled) {
 let monoArr = [];
 let glsCnt = w.globals.series.length;
 if (this.isBarDistributed || this.isHeatmapDistributed) {
  glsCnt = w.globals.series[0].length * w.globals.series.length;
 }

 let mainColor = w.config.theme.monochrome.color;
 let part = 1 / (glsCnt / w.config.theme.monochrome.shadeIntensity);
 let shade = w.config.theme.monochrome.shadeTo;
 let percent = 0;

 for (let gsl = 0; gsl < glsCnt; gsl++) {
  let newColor;

  if (shade === "dark") {
   newColor = utils.shadeColor(percent * -1, mainColor);
   percent = percent + part;
  } else {
   newColor = utils.shadeColor(percent, mainColor);
   percent = percent + part;
  }

  monoArr.push(newColor);
 }
 w.globals.colors = monoArr.slice();
}

Như vậy, mình rút ra được tham số có ý nghĩa như sau

Tham sốÝ nghĩa
monoArrdanh sách kết quả màu sẽ trả về
glsCntsố lượng phần tử sẽ hiện trong pie chart, dựa vào số lượng phần tử của series
mainColormàu gốc
parttỉ lệ % khác nhau giữa các sắc thái, dựa vào theme.monochrome.shadeIntensity. Mặc định shadeIntensity=0.65
shadetheme đang là dark hay light
percenttỉ lệ lệch bao nhiêu % so với màu gốc

Đục code

Giờ đục tiếp hàm utils.shadeColor có cái gì bên trong tại đây.

// beautiful color shading blending code
// http://stackoverflow.com/questions/5560248/programmatically-lighten-or-darken-a-hex-color-or-rgb-and-blend-colors
shadeColor(p, color) {
 if (Utils.isColorHex(color)) {
  return this.shadeHexColor(p, color)
 } else {
  return this.shadeRGBColor(p, color)
 }
}

Oh… vậy là tham số color có thể là string dưới dạng Hex hoặc RGB đều được. ĐM! Trong document không có ghi.

Đây là hàm shadeHexColor

shadeHexColor(percent, color) {
 let f = parseInt(color.slice(1), 16),
  t = percent < 0 ? 0 : 255,
  p = percent < 0 ? percent * -1 : percent,
  R = f >> 16,
  G = (f >> 8) & 0x00ff,
  B = f & 0x0000ff
 return (
  '#' +
  (
   0x1000000 +
   (Math.round((t - R) * p) + R) * 0x10000 +
   (Math.round((t - G) * p) + G) * 0x100 +
   (Math.round((t - B) * p) + B)
  )
   .toString(16)
   .slice(1)
 )
}

Còn đây là hàm shadeRGBColor

shadeRGBColor(percent, color) {
 let f = color.split(','),
  t = percent < 0 ? 0 : 255,
  p = percent < 0 ? percent * -1 : percent,
  R = parseInt(f[0].slice(4), 10),
  G = parseInt(f[1], 10),
  B = parseInt(f[2], 10)
 return (
  'rgb(' +
  (Math.round((t - R) * p) + R) +
  ',' +
  (Math.round((t - G) * p) + G) +
  ',' +
  (Math.round((t - B) * p) + B) +
  ')'
 )
}

Xào code

Trước tiên là mình chỉ định xài HexColor thôi.

export function getPalette(mainColor: string, seriesLength: number) {
 const palette = [];
 const part =
  1 / (seriesLength / CHART_OPTIONS.theme.monochrome.shadeIntensity);
 let percent = 0;

 for (let index = 0; index < seriesLength; index++) {
  const newColor = shadeHexColor(percent, mainColor);
  palette.push(newColor);
  percent = percent + part;
 }

 return palette;
}

Cách sử dụng sẽ là thế này ở trong phần Class

palette: string[] = [];

constructor() {
 this.palette = this.getPalette('#ff4f00', this.series.length);
}

Code trong phần template sẽ thế này

@Component({
 standalone: true,
 selector: 'app-root',
 imports: [NgFor, NgApexchartsModule],
 template: `
  <div class="flex">
   <apx-chart
    [chart]="options.chart"
    [legend]="options.legend"
    [series]="options.series"
    [theme]="options.theme"
   />
   <ul>
    <li
     *ngFor="let item of series; let i = index"
     class="flex items-center"
    >
     <span
      class="block w-4 h-4 rounded-full mr-2"
      [style]="{ 'background-color': palette[i] }"
      >&nbsp;</span
     >
     {{ item }}
    </li>
   </ul>
  </div>
 `,
})

Shade - Tint

Thử đổi text cái nè.

Shade - Tint

Các bạn có thể đọc code trực tiếp tại đây!.

Tham khảo