Nam Vo

Nam Vo

Software Developer - Product Manager - UX/UI Designer

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình với vai trò một front-end developer, tôi đã được tiếp xúc với nhiều khách hàng, hợp tác với nhiều bạn trẻ tài năng phối hợp với các cơ quan nhà nước để làm ra sản phẩm phục vụ người dân tại Saigon, Việt Nam.

Hãy liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ điều chi cần trao đổi!

Nhật ký

Chuyện lập trình